Strasbourgi vs. luxembourgi bíróság? Melyik mire jó? | Karsai Dániel

Hatékony jogorvoslati fórum

Strasbourgi vagy luxembourgi bíróság? Útmutató az eligazodáshoz Mihály Eszter A hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítése után sokan tapasztalják, hogy a bírósági fórumok nem orvosolták az emberi jogaikon esett sérelmeiket, a bíróság eljárása nem vezetett eredményre, vagy nem volt jogszerű. Ebben az esetben gyakran felmerül a kérdés: lehet-e ilyen esetben egy nemzetközi bírósági fórumhoz fordulni.

Az egyszerű válasz az, hogy igen. A következőkben ebben a kérdésben igyekszünk eligazítást nyújtani. A nemzetközi jogorvoslati lehetőségek mérlegelése során több nemzetközi bírósági fórum közül is válogathatunk.

A es csatlakozásunk óta sokakban kialakult egyfajta automatizmus, hogy az Európai Unió intézményei nyújthatnak segítséget ilyen esetben, de ennél részletesebb átgondolást igényel annak eldöntése, hogy egy nemzetközi bíróság a jogaink érvényesítésére alkalmas lehet-e.

Ezen mérlegelés során leggyakrabban a luxembourgi székhelyű Európai Unió Bíróságát Court of Justice of the European Union és a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságát European Court of Human Rights szokták összekeverni a köztudatban, ezért a következőkben ezen két bíróság közötti különbségek tisztázására törekszünk.

Európai Unió Bírósága EUB Az Európai Unió Bírósága gondoskodik az európai uniós jogszabályok egységes értelmezéséről a tagállamokban, és hogy ennek megfelelően a jogszabályokat az uniós országok és intézmények betartsák, aminek részeként rendezi a tagállami kormányok és az uniós intézmények közötti jogvitákat.

Bizonyos esetekben azonban magánszemélyek, cégek alternatív módszer a máj paraziták kezelésére szervezetek is keresetet indíthatnak az Európai Unió Bíróságán, ha megítélésük szerint valamelyik uniós intézmény megsértette a jogaikat.

Fontos tehát, hogy magyar szervek által elkövetett jogsértések orvoslása céljából nem fordulhatunk közvetlenül Luxembourghoz. Hatékony jogorvoslati fórum, egy emberi jogainkat sértő hatósági vagy bírósági döntést közvetlenül megtámadni, vagy megsemmisíttetni nem lehet Luxembourgban.

Strasbourgi vagy luxembourgi bíróság? Útmutató az eligazodáshoz

Az Európai Unió Bírósága két bírósági fórumból áll. Az ún. Törvényszék General Court a megsemmisítési kereseteket bírálja el, melyeket magánszemélyek, vállalatok és — egyes esetekben — a tagállami kormányok nyújtanak be hozzá. Bíróság Court of Justice pedig főként a tagállami bíróságok előzetes döntéshozatal iránti kérelmeivel foglalkozik, valamint egyes megsemmisítés iránti keresetek és fellebbviteli kérelmek ügyében jár el.

hatékony jogorvoslati fórum

Jogorvoslat Luxembourgban: csak bíróság kezdeményezheti A magánszemélyek és cégek kétféleképpen kereshetnek jogorvoslatot az Európai Unió Bíróságán. Alapvetően közvetett módon, a saját országukban működő bíróságok révén kereshetünk ezen a fórumon jogorvoslatot, feltéve, hogy a hazai bíróság úgy dönt, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalja.

Ez a már említett előzetes döntéshozatali eljárás. Az uniós jogot a tagállamok bíróságai is alkalmazzák, ugyanakkor a különféle jogi kultúrák és jogi gondolkodásmód miatt az uniós jog értelmezése tagállamonként eltérő lehet.

Пожалуй, было бы весело.

Az egységes jogértelmezés elérése érdekében az előzetes hatékony jogorvoslati fórum eljárás adja a keretét annak, hogy az uniós jog alkalmazása során felmerülő értelmezési problémák esetén az EUB adhasson iránymutatást. Ennek során a tagállam bírósága, az előtte fekvő konkrét ügyben, az ügyet a jogértelmezés során felmerült kérdésekkel előterjeszti a Bíróságnál. A Bíróság a feltett kérdések alapján előzetes döntést hoz, melynek figyelembevételével dönti el az előterjesztő bíróság az alapügyet.

Kollektív fogyasztói jogorvoslat

A jogintézményt az EUMSz Az előzetes döntéshozatali eljárás tehát nem egy közvetlen jogorvoslati eszköz, hanem az alapeljárásban egy közbenső eljárás. Az ügyben a tagállami bíróság dönt, nem az EUB. A tagállami bíróságnak és az EUB-nak meghatározott és elkülönült hatásköre van az uniós jog alkalmazása során az előzetes döntéshozatalban. Az EUB az uniós jogi normát nem alkalmazhatja a konkrét ügyre, azt nem döntheti el, pusztán értelmezheti az uniós jogot. Magyarországon az előzetes döntéshozatalt közvetlenül a Pp.

Hatékony jogorvoslati fórum hangsúlyozni, hogy előzetes döntéshozatal keretében nem csak gazdasági jogi kérdéseket lehet feszegetni Luxembourgban.

hatékony jogorvoslati fórum

Az Unió ugyanis nem pusztán egy gazdasági érdekközösség, hanem államok olyan együttműködése, mely az emberi jogok tiszteletén és betartásán alapul. A Charta a Lisszaboni Szerződés Fókuszban a gazdasági jog és a kereskedelmi jog Közvetlenül az ügyek hatékony jogorvoslati fórum szűk körében tudunk hatékony jogorvoslati fórum Unió Törvényszékéhez fordulni, kizárólag abban az esetben, ha valamelyik uniós intézmény tevékenysége közvetlenül és hátrányosan érintett minket.

Ezeknek a természetes és jogi személyek által benyújtott kereseteknek az Európai Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak olyan határozatai ellen kell irányulnia, amelynek ők a címzettjei, illetve olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen kell irányulniuk, amelyek közvetlenül és személyükben érintik őket.

Hirdetmények Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy A közigazgatási perekben A bírósági tárgyalótermek távmeghallgatásra alkalmas összekötése folyamatos, már ponton biztosított, ezek között a közigazgatási perben eljáró törvényszékeken a közigazgatási perben tartott tárgyaláson megjelenés — a regionalitás ellenére — nagyobb idő- és költségigénnyel nem jár, ha a felek a távmeghallgatási rendszer használatát igénylik. A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartoznak azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak, így pl.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ez a testület elsősorban versenyjoggal, állami támogatással, kereskedelemmel, mezőgazdasággal és védjegyekkel kapcsolatos ügyekben hoz döntést, valamint ide tartoznak az Európai Unió intézményei és azok személyi állománya közötti, munkaügyi jogviták is.

Tehát két természetes vagy jogi személy jogvitájával kapcsolatban nem lehet ilyen keresetet benyújtani. Azokban jóindulatú papilloma esetekben, amikor magánszemélyek cselekedeteivel, illetve magánjogi szervek tevékenységével összefüggésben szeretne panaszt tenni, akkor saját országában kell megpróbálnia megoldást találni a helyzetre bíróság vagy más vitarendezési fórum segítségével.

hatékony jogorvoslati fórum

Azonban ez semmi esetre sem jelenti azt, hogy az EJEB helyettesíteni tudja a magyar bírói fórumokat, kizárólag a hazai hatékony jogorvoslati lehetőségek kimerítése után — jelen gyakorlat értelmében az Alkotmánybíróság is beleértendő ebbe — lehet az EJEB-hez fordulni, feltéve, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített hatékony jogorvoslati fórum sérültek.

Az Egyezményben védett jogok például a tisztességes eljáráshoz való jog, az élethez való jog, a kínzás, megalázó, embertelen bánásmód tilalma, a diszkrimináció tilalma, a magán- és családi élethez való jog, a vallásszabadság, szólásszabadság, gyülekezés és egyesülés szabadsága, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jog.

Az Egyezmény hozta létre a Bíróságot és határozza meg annak működési kereteit. Az EJEB feladata ugyanis annak biztosítása, hogy az államok tiszteletben tartsák az Egyezményben foglalt jogokat és biztosítékokat.

hatékony jogorvoslati fórum

A kérelem benyújtásának a személyes érintettség itt is alapvető követelménye, abban az esetben fordulhatunk a bírósághoz, ha személyesen és közvetlenül váltunk a jogsértés áldozatául. Tehát nem hatékony jogorvoslati fórum be általános jellegű panasz valamely jogszabállyal vagy intézkedéssel szemben más személyek nevében személyes érintettség nélkül.

Az EJEB nem fellebbezési hatékony jogorvoslati fórum működik a hazai bíróságok határozataival szemben, vizsgálata nem a már eldöntött ügyek újra tárgyalása, ebből következően nem is helyezheti hatályon kívül vagy változtathatja meg hatékony jogorvoslati fórum hazai határozatokat, de az EJEB ítélete bizonyos esetekben alapja lehet egy hazai felülvizsgálati eljárás lefolytatásának.

A Bizottság által kiadott zöld könyv bemutatja, hogyan lehet elősegíteni a jogorvoslatot, ha sok fogyasztót ér kár egyetlen kereskedő közösségi jogot sértő gyakorlata miatt. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése magában foglalhatja a fogyasztóknak felszámított túl magas költségeket — rejtett díjak vagy túlszámlázás formájában —, a weboldalakon megjelenő félrevezető hirdetéseket vagy a pénzügyi termékekre vonatkozó kötelező információk közlésének elmulasztását. Az ilyen típusú jogellenes gyakorlatok, amennyiben nagy számú fogyasztót érintenek, tetemes károkat okozhatnak a fogyasztóknak, tisztességtelen versenyt teremthetnek és torzíthatják a piacok működését. A zöld könyv egyrészt meghatározza hatékony jogorvoslati fórum hatékony fogyasztói jogorvoslat útjában álló akadályokat a hozzáférés, a hatékonyság és a megfizethetőség szempontjából, másrészt a feltárt hiányosságok pótlására különböző lehetőségeket vázol. A zöld könyvben szereplő lehetőségek egyfelől biztosítani kívánják, hogy a jogellenes kereskedelmi gyakorlatnak áldozatul esett fogyasztók kártérítésben részesülhessenek veszteségeikért, másfelől kiszűrik a megalapozatlan követeléseket.

Az EJEB továbbá nem rendelkezik hatáskörrel annak vizsgálatára, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményén kívül valamely más nemzetközi szerződést — pl. Összefoglalva: Luxembourghoz a hazai eljárás közben, előzetes döntéshozatali eljárás keretében lehet eljuttatni ügyünket hatékony jogorvoslati fórum feltéve, hogy az eljáró magyar bíróság hajlandó felfüggeszteni az eljárását és előzetes döntéshozatalt kérni.

Kulturális-turisztikai kerekasztalon egyeztettek a helyi cégek

Strasbourg ezzel szemben a hazai eljárások lezárulta után lehet fordulni — de ehhez semmilyen hatóság vagy bíróság segítsége vagy hozzájárulása nem kell. Strasbourg vs. Luxembourg: összefoglaló táblázat Rövid név.